Stanovy

I.

Sdružení se ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za Spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. Spolek je právnická osoba, sdružuje výtvarné umělce a osoby aktivně činné při uskutečňování programu spolku.

II.

Název

Původní název Sdružení pražských malířů se s ohledem na § 216 NOZ mění na Spolek (dále jen „Spolek“). Organizace si odsouhlasila v důsledku této změny i nový název :

SPOLEK PRAŽSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ

IČO  00269859


III. 

Sídlo

Adresa: Staňkovská 480/30, Praha 9, PSČ 198 00

IV.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v tištěné podobě v sídle Spolku.

V.

Cíle, poslání a principy Spolku

 1. Pro prezentování svých členů a podporu jejich práce pořádá výstavy a jiné akce

 2. V případě potřeby volí a vysílá ze svých řad členy komisí pro případné veřejné soutěže

VI.

Hlavní činnost Spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. Těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

 1. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

  a) Reprezentuje své členy vůči orgánům státní správy a jiným organizacím

  b) Působnost Spolku je územně neomezená

  c) Ve sféře odbornosti plní funkci odborně-poradní a posudkovou

  d) Spolek je oprávněn uzavírat smlouvy s institucemi a jednotlivci v zájmu plnění svých úkolů

VII.

Vedlejší činnost Spolku

1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII.

Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, pracující na profesionální úrovni, případně teoretici, pracující pro spolek. Žádost o členství se podává v písemné formě emailem na info@sdruzenimaliru.cz anebo dopisem na korespondenční adresu. Korespondenční adresa je totožná se sídlem Spolku viz výše.

2. Přijetí uchazeče o členství schvaluje výbor Spolku po schválení jeho ukázek prací v originále, ne kopii.

3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru o přijetí její žádosti o členství. Po té uchazeč vyplní Přihlášku a zaplatí roční členský příspěvek ve výši 1000,- Kč.

4. Budoucí člen vyjadřuje svoji podepsanou Přihláškou souhlas se stanovami.

5. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

6. Členství ve Spolku je možné i čestné, ale pouze na návrh výboru a po jeho schválení.

7. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

 •  neplacením členských příspěvků
 •  neloajálností a pomlouváním spolku
 • dobrovolným vystoupení člena 

  Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého

 • vyloučením člena

  Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor spolku, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. VIII, těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;

 • zánikem spolku

 • rozhodnutím o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ

IX.

Práva a povinnosti člena

1. Každý člen Spolku má právo:

 • podílet se na činnosti Spolku

 • být pravidelně informován o dění ve Spolku

 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

 • a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době

 • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

2. Každý člen Spolku má povinnost:

 • platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze

 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku

 • dodržovat stanovy Spolku

 • aktivně se podílet na činnosti Spolku

 • pravidelně se informovat o dění ve Spolku

X.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Valná hromada.

 2. Příspěvek ve výši 1000,- Kč je nutno uhradit do konce března každého kalendářního roku na č. účtu  2131880369/0800 Česká spořitelna nebo osobně v době úředních hodin sekretariátu.

  Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor Spolku.

 1. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor.

XI.

Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Jméno a příjmení – Bydliště  – Datum narození – Tel. č./ email

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor Spolku. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství.

3. Seznam členů je též uveřejněn na webových stránkách Spolku www.sdruzenimaliru.cz

XII.

Orgány Spolku

1 Organizační strukturu Spolku tvoří:

 • Valná hromada

 • Výbor/Předseda Spolku

 • Kontrolní komise

2. Členství Spolku řídí valná hromada prostřednictvím výboru

3. Valná hromada se schází nejméně jednou za tři roky

4. Valná hromada volí členy výboru nadpoloviční většinou přítomných, ti pak ze svého středu zvolí předsedu a ostatní funkcionáře

5. Funkční období výboru je tříleté

XIII.

Valná hromada

1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnost tak náleží:

 • určit hlavní zaměření činností Spolku

 • rozhodovat o změně stanov

 • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem

 • rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti

 • schvalovat výsledek hospodaření Spolku

 • volit členy Výboru

 • hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů

 • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku

 • rozhodnout o přeměně Spolku

3. Valná hromada je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za 3 roky, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31.předchozího kalendářního roku.

4. Právo zúčastnit se Valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout

5. Pozvánka na Valnou hromadu spolu s jejím programem musí být včas rozeslána členům. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6.Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Usnesení příjmá členská schůze většinou hlasů z přítomných členů.

7. Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.

8.Výbor/Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIV.

Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.

2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným členy Spolku. Členové Výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.

3. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Valné hromady po celé své funkční období.

4. Navenek za Spolek jedná výborem určený člen.

5. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.

6. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Valnými hromadami, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.

7. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

8. Do působnosti Výboru náleží:

 • svolávat Valnou hromadu

 • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření

 • posuzovat návrhy na investice a předkládat tyto návrhy výboru a Valné hromadě

 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku

 • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr

 • přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení

 • rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody

 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků

 • schvalovat interní organizační normy Spolku

XV.

Kontrolní komise

Členové zvoleni výborem spolku

XVI.

Majetek a hospodaření Spolku

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov, např. prodejem katalogů. Podrobněji viz tištěné Stanovy v sídle Spolku.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 12.12.2015 jejíž konání je potvrzeno  zápisem ze dne  12.12.2015

2. Znění těchto stanov je účinné od schválení Valnou hromadou.

3. Spolek užívá svoji vlastní grafickou značku (logo) a razítko.

V Praze dne 12.12.2015