Valná hromada

Zápis z Valné hromady Spolku pražských výtvarných umělců, konané 12.12. 2015 v Husově sboru v Nuslích

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny uložené v kanceláři celkem 22 osob z řad členů a 4 hosté .

 

 

1. Valnou hromadu zahájila stávající předsedkyně ak.mal. Věra Sedláková. Zhodnotila svoji dosavadní činnost, vyjádřila se k činnosti Spolku a výboru. Potvrdila, že odchází ze zdravotních důvodů z funkce předsedkyně a také z výboru Spolku pražských výtvarných umělců.

Místopředsedkyně Marie Preclíková jí jménem Spolku poděkovala za její dosavadní činnost.

 

Radka Wallace-Prokopová svoji činnost na žádost výboru ke dni 24.11. 2015 ukončila.

 

 

 

2. Do funkce nové sekretářky byla při Valné hromadě členy Spolku PVU odhlasována PhDr. Blanka Havlíčková.

Bude spravovat i web Spolku.

Hlasování pro novou sekretářku:

Pro: 21          Proti: 1         Zdržel se:  0

Schváleno

 

 

3.   Minuta ticha za členy, kteří v minulém období zemřeli:

Zemřela Vlasta Dlouhá a Jana Štanclová.

 

 

 

4. Dobrovolné ukončení členství:

akad.mal. Lenka Vojtová

akad.mal. Eva Prokopová – Kolmanová

 

 

5. Hospodaření Spolku .

Spolku byl přednesen  J.Olivovou přehled o hospodaření Spolku za rok 2014/2015, doplněný zjištěnými skutečnostmi místopředsedkyní M. Preclíkovou. Byly zjištěny finanční nedostatky, které byly členům Spolku dle předaného peněžního deníku podrobně zdokladovány. Podrobnější zpráva k nahlédnutí v kanceláři.

 

Výbor Spolku odsouhlasil, aby  vzniklou situaci (pohledávky v hotovosti)  do konce roku 2015 řešila s R.Wallace-Prokopovou  ještě z titulu své funkce odstupující předsedkyně akad.mal. Věra Sedláková, protože volba nového předsedy Spolku proběhne až 12.1.2016 .

 

 

6. Zpráva o výstavní činnosti spolku přednesl  akad.mal. Tigran Abramjan

v roce 2014

Galerie pod radnicí, Městská část Praha 3

9.4.-30.4.2014

 

Galerie DESET, Praha

13.5.-31.5.2014

 

Státní okresní archiv Semily

 3.10.-31.10. 2014

Téma: Portrét

 

v roce 2015

Galerie Sbor Českých bratří, Mladá Boleslav

9.7. – 23.8.2015

Téma: Mystérium

 

 

Plánované výstavy na rok 2016

květen

Velká a malá galerie, Chodovská tvrz, Praha

 

akad.mal. T.Abramjan spolu s M.Preclíkovou vyzval členy Spolku k setkávání o sudých útercích při schůzích výboru, pokud budou mít návrhy na výstavy anebo vylepšení činnosti spolku.

 

Začátkem roku 2016 bude provedeno upřesnění termínů pro výstavy na rok 2017 a to v Hradci Králové a v Žatci.

 

 

7. Volba členů výboru

Do výboru navrženi:

akad.mal.Tigran Abramjan

akad.mal. Alena Antonová

akad.mal. Andrej Sujetov Kostić

Mgr. Jiřina Olivová

Marie Preclíková

akad.mal.Václav Stárek

akad.mal.Vladimír Veselý

Marie Zábranská

 

Hlasování pro navrhované složení výboru :

Pro: 22         Proti: 0      Zdržel se:  0

Schváleno

 

Dne 12.1. 2016 při schůzi výboru proběhne volba předsedy, 2 místopředsedů, zástupců sekce propagace a grantové činnosti a pokladníka.

O výsledku voleb ve výboru budou členové Spolku informováni emailem.

 

 

8.Proběhla volba revizní komise, členové nové revizní komise:

  1. akad.mal. Václav Zoubek
  2. MgA. Lucie Bukovská
  3. akad. mal. Věra Krupičková

Hlasování pro navrhované složení revizní komise :

Pro: 22         Proti: 0      Zdržel se:  0

Schváleno

 

 

9. Dle zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku se s účinností od 1. 1. 2014  Sdružení považuje za Spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214.

Z těchto důvodů pro původní SPM vyplynuly změny, které byly M.Preclíkovou předneseny. Členům byl zaslán již  před Valnou hromadou návrh nových Stanov, vycházejících z NOZ, které mohli připomínkovat. Při té příležitosti členové odsouhlasili i nový název pro spolek, který více charakterizuje činnost i zaměření spolku.

Bude nadále užíván nový název : Spolek pražských výtvarných umělců

 

Změna názvu bude vyžadovat potvrzení sídla spolku od majitele objektu, ve kterém se užívá kancelář, nové členské průkazy a razítka a především registrace na příslušném soudu.

 

Hlasování pro navrhované změny ve Stanovách a názvu Spolku  :

Pro: 21         Proti: 1     Zdržel se:  0

Schváleno

 

 

10. Diskuze

1/  Navrženo platit členské příspěvky prostřednictvím účtu spolku u České spořitelny č. 2131880369/0800 vždy do 31.3. příslušného nového roku. Výše příspěvku stále 1000,- Kč

 

 

2/ akad.mal. V.Sedláková požádána, aby byl převeden služební mobil, dosud  veden na její jméno na některého člena výboru, a aby byl výborem učiněn pokus u operátora T.mobile na zlevnění tarifu, a to v lednu 2016

 

 

3/ akad.mal. A. Kostić vytvoří Spolku pražských malířů stránku propagace na facebooku  a je ochoten dle potřeb Spolku pražských výtvarných umělců vytvářet videožurnál, který bude prezentován na spolkovém webu. Další propagaci Spolku je ochotna se věnovat M. Zábranská a  akad.mal. Věra Krupičková.

 

Zapsala: PhDr. B. Havlíčková